Địa chỉ: Thị trấn Phước Dân
 • Phạm Thị Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0168.5040.696
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn